Mappa del Sito
Home Page
Inizio Pagina
Pagina Precedente
       
Carnevale 2008Stò àn el carnevàl l’è curt,  Pasqua l’è bassa, ma ‘ntel oratorio de Budhoia ‘i à tacàt a lavorà temp fà pà preparà al ciàr de carnevàl, bisogna dise che ’i à fat un bel lavoro, bravi sul serio!
Al tema de stò àn l’è : “i Pufi”, duth i vestiti de chi che l’à partecipàt, canais, dovins, e veci, ‘i è stath preparath da genitors e amighi. El ciar à l’à sfilat ‘ntei  comuns vithins e ància lontans al nostre e in ogni banda l’à portàt legria e contentetha. Le foto che vedarèit l’è stade fate a Davian, speròn che le ve plase. Se vedòn.... a proposito  steit atenti a nò  magnà massa croustui e fritole, parchè ris’ceit de fà indigestion!!!!